Endret: 8 apr 2018     Opprettet: 9 nov 2014

Husordensregler

Praktiske opplysninger

1. INNLEDNING

Stigenga borettslag er et andelslag, hvor borettshaverne i fellesskap eier husene. Dette medfører at beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes best mulig i stand og dermed skaper størst mulig trivsel i bomiljøet. Husordensreglene har til formål å sikre beboerne gode boligforhold og trygge godt naboskap. Det er lagt vekt på muligheter for individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet innen de enkelte husrekker og innen borettslaget som helhet bevares.

Husordensreglene er en del av leiekontrakten mellom borettslaget og den enkelte borettshaver.

 

2. OM BRUKER AV LEILIGHETEN

Beboerne er ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet, jamfør leiekontrakten. Vannklosett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall eller på annen måte som kan føre til forstoppelse av eller skade på felles avløp. Det må heller ikke slås ut ildsfarlige eller særlig aggressive væsker (for eksempel ufortynnede kjemikalier som syrer, baser eller fremkallingsvæsker med mer).

Beboerne plikter å kjenne til hvordan leilighetens hovedkran stenges av for å kunne begrense eventuell vannskade ved skade på røranlegget.

Hver leilighet er utstyrt med godkjent brannslokningsutstyr. Plasseringen av apparatet er viktig, slik at den til enhver tid er klar til bruk.

 

3. RO I OG UTENFOR LEILIGHETENE

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy. Særlig bør det i sommerhalvåret utvises rimelighet ved bruk av TV, radio, grammofon og stereoanlegg. Med åpne vinduer er lydisolasjonen dårlig. I tiden fra klokken 23:00 til klokken 06:00 skal det være ro ved husene.

Det er forbud mot å ha partytelt i hagene stående oppe i mer enn fire dager sammenhengende.

Musikk- og sangundervisning kan tillates etter avtale med styret.

Musikk- og sangøvelser er ikke tillatt på hverdager i tiden fra klokken 21:00 og til klokken 08:00. Søn- og helligdager ikke før klokken 13:00. Forbud mot støyende og sjenerende hobbyvirksomhet inngår i ovennevnte tidsrom.

 

4. RADIO/TV-ANLEGGET

Hver leilighet er utstyrt med mottaker fra Canal Digital. Annen utvendig antenneopplegg vil ikke kunne settes opp.

 

5. DYREHOLD

Det er tillatt å holde husdyr (hund/katt) etter godkjennelse av styret og etter at det er undertegnet en spesiell erklæring, som er en del av husleiekontrakten.

 

ERKLÆRING

Undertegnede, som holder husdyr (hund/katt), forplikter seg til å overholde følgende regler:

Hunden skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelsene overfor hundeeiere som lar hunden gå løs i den tid det er båndtvang.
Hunden skal føres til et vel egnet sted, hvor lufting kan foregå. Lufting av hunden må ikke foregå på steder som tørke- eller bankeplasser, sandkasser, plener og grøntanlegg innen boområdet. Eieren forplikter seg til straks å fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate seg innenfor området.

Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

Denne erklæring betraktes som del av leiekontrakten vedrørende leiligheten og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig misligholdelse av leiekontrakten.

For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som borettshaverne i generalforsamling til enhver tid finner nødvendig å måtte foreta i forbindelse med anskaffelse av husdyr.

 

6. SØPPEL

Søppelkassene er beregnet på husholdningsavfall. Alt avfall skal – før det legges i kassene – være innpakket. Kartonger (pappmelk), esker og liknende skal brettes godt sammen, eventuelt rives i stykker, så plassen blir godt utnyttet.

Kassene må ikke overfylles og det er ikke tillatt å plassere søppel utenfor kassene. Søppelplassene må holdes ryddige og rene og det må sørges for snøfjerning om vinteren (egen måkeliste fordeler måkeansvaret mellom boenhetene om vinteren). Særlig giftig eller eksplosjonsfarlig avfall må ikke legges i kassene.

 

7. TØRKING, LUFTING OG BANKING

Tørkestativene skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær. Matter, tepper og tøy kan luftes og bankes på de oppsatte bankestativ. Tørke- og bankeplasser skal ikke brukes søn- og helligdager, 1. og 17. mai. Tøy må ikke bankes eller henge utendørs til tørk etter klokken 17:00 dag før søndager og helligdager.

Det er ikke tillat å sette opp private tørkestativ/paraplystativ i egen hage, eller trekke tørkesnorer som kan være til sjenanse for naboer.

 

8. FELLES GRØNTANLEGG

Grøntanlegg som ikke er tilknyttet den enkelte leilighet er fellesområde. Disse vedlikeholdes av beboerne som naturlig sogner til områdene.

 

9. SNØMÅKING, SANDSTRØING

Veiene mellom husene vil om vinteren bli besørget brøytet av borettslaget. Strøing må foretas av de beboerne som finner dette påkrevet. Om sommeren bør beboerne foreta rengjøring av veiene.

 

10. LEKEPLASSER

Barn skal i størst mulig utstrekning få utfolde seg fritt på lekeplasser og felles grøntanlegg. Barns lek med ball tillates, dog ikke organisert fotballsparking innen borettslagets område. Aktiviteter igangsatt av eller under kontroll av velferdsutvalget omfattes ikke av denne bestemmelse. Sykling på grøntanleggene og ukontrollert sykling (racersykling) på stikkveien er ikke tillatt.

 

11. TRAFIKKAVVIKLING

Kjøring med motorvogn på boligveiene skal begrenses til det helt nødvendige, og største tillatte hastighet er 20 km/t. Parkering på boligveiene er forbudt. Parkeringsplassene tillates kun benyttet av biler, ikke til campingvogner, tilhengere og liknende. Parkeringsplassene er beregnet til gjesteparkering. Andelshaverne henvises til parkeringshusene. Bilvask på borettslagets område er ikke tillatt.

 

12. PARKERINGSHUS

Garasjen kan kun benyttes til oppstilling av biler. Bilen skal stå parkert på den anviste plass, og parkeres slik at den er til minst mulig sjenanse for naboene. Garasjeporten må låses når parkeringshuset forlates. Bil- og motorvask er ikke tillatt i parkeringshusene. Garasjen tillates ikke benyttet som verksted utover det som er rimelig servicearbeid på egen bil.

 

13. UTLUFTING UNDER HUS

Det er ikke tillatt å tette til åpningene under husene. Konstruksjonen forutsetter en riktig utlufting til enhver tid. Skader som måtte oppstå (teleskader på fundament, sopp og/eller råte) må erstattes av den enkelte beboer der det kan påvises at reglene ikke er fulgt.

 

14. FORANDRINGER/TILBYGG

Innvendige bygningsmessige forandringer, samt installasjon av ildsted etc. skal forelegges styret for godkjenning før arbeidet settes i gang. Utvendige tilbygg, frittstående bygg og kjeller skal godkjennes av generalforsamlingen.

 

15. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE

Forslag til endring av husordensreglene leveres skriftlig og vedtak gjøres av generalforsamlingen.